you are not signed in | sign in or register
www.goriny.com
100% Natural Latex Mattress & Pillows
Feed & Web Facts
10
Feed Item Count
22 Oct 16 12:46
Last Reading
2.0
RSS/XML Version
(Thai)
Feed Language
UTF-8
Feed Encoding
LNG_QR_FAILED: connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused).
Related Feeds
You could also like to visit these feeds:
  Page-Views
   
  Weekly People
  Week
  goriny.com
  www.goriny.com
  This feed/website contains explicit material.
  In order to view content you must certify as follows:
  Under the governing law of my country I have reached the age of majority and the age required to view sexually explicit material and I am accessing this website from a location where sexually explicit content is legal and permitted. I will not permit any person to access this website who is not legally permitted to do so.
  Newest Posts in Feed
  วิธีการเลือกซื้อที่นอน..ให้โดนใจ
  ทำไมการนอนจึงสำคัญ ? การนอนทำให้กล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมสำหรับการทำงานในวันต่อไป เมื่อนอนน้อยอาจส่งผลให้ทำงานผิดพลาด ทำงานได้น้อยลง คุณภาพงานต่ำกว่าปกติ และมีงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่า คนที่นอนน้อยกว่า 4 ชม. หรือนอนมากกว่า 10 ชม. ต่อคืน เป็นประจำ อาจมีอายุสั้นกว่าคนที่นอนหลับปกติ คนที่นอนไม่เพียงพอนานๆ อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดเมื่ออายุมากขึ้น แ...
  การนอน .. เพื่อชะลอวัยและเพื่อสุขภาพ
  ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ จนลืมการพักผ่อนที่เพียงพอ และมักไม่คำนึงถึงความสำคัญของการนอนหลับ เพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ในทางกลับกันการนอนหลับที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมานอกจากนั้นยังมีผลทำให้อารมณ์ไม่คงที่ และมีสมาธิในการทำงานที่สั้นลง อีกท...
  โรคนอนไม่หลับ
  เมื่อพูดถึงโรค นอนไม่หลับ หลาย ๆ คนมักจะคิดไปว่าเกี่ยวข้องกับความเครียดหรือการคิดมาก ทำให้ไม่กล้าที่จะปริปากบอกผู้อื่นหรือคนใกล้ชิดว่าตนเองกำลังมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอยู่ เพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ ที่จริงแล้วสาเหตุของโรค นอนไม่หลับ นั้นมีมากมายหลายอย่าง ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะสาเหตุจากความเครียดเท่านั้นหรอก โดยนิตยสาร First ก็บอกว่า อาการ นอนไม่หลับ เองก็มีหลายรูปแบบ ไล่มาตั้ง...